17 mei 2018

De gewestdag als barometer


Toespraak President Godelieve Laureys op de gewestdag Oost-Nederland, 21 april 2018

 

Mijnheer de vicepresident, beste Jan,

Mevrouw de gewestpresident, beste Jeannette

Mijnheer de voorzitter, beste Theo

Beste Princevrienden van het gewest Oost-Nederland en van daarbuiten,

 

 

Ik ben zo blij dat ik hier vandaag bij u aanwezig kan zijn.

 

Vooreerst wil ik de afdeling Utrecht van harte feliciteren dat zij als jongste afdeling van het gewest Oost-Nederland het op zich heeft genomen om deze gewestdag te organiseren. Dat verdient niet alleen felicitaties, maar ook oprechte erkentelijkheid. U hebt zich als jonge en nog relatief kleine afdeling meteen op de kaart gezet en duidelijk gemaakt dat we op u kunnen rekenen. Geruisloos en rimpelloos is deze dag tot stand gekomen met een mooi en inspirerend programma.

 

Ik beschouw de gewestdagen als een soort barometer van de viabiliteit en de vitaliteit van ons genootschap. Dat klinkt een beetje als een citaat uit een visitatierapport, maar zo is het niet bedoeld. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat gewestdagen een grote meerwaarde creëren. Zoals ik ook schreef in de gisteravond verschenen PrincEzine, onze maandelijkse digitale nieuwsbrief: gewestdagen verbreden de horizont en scheppen verbondenheid onder de leden. Het is goed om eens de ramen en deuren van de eigen afdeling open te gooien en samen te komen met Princevrienden in breder verband.

 

Gewestdagen zijn ook een barometer voor de vernieuwing van ons genootschap. Met name op vraag van de Nederlandse gewesten is in de recente periode binnen de werking van Nederlandse taal en cultuur, NT&C, het accent verschoven van de Nederlandse taal naar de cultuur van de lage landen in al zijn schakeringen. De programma’s van de gewestdagen, zeven in het totaal dit jaar, laten deze verschuiving duidelijk zien.

 

U bent erin geslaagd een buitengewoon interessante en inspirerende ochtend in te richten rond de figuur van professor Huizinga en vanmiddag krijgen we een breed palet aangeboden van culturele bezoeken in de veelzijdige stad Utrecht. We kunnen opnieuw de Middeleeuwen opzoeken, maar ons ook verdiepen in de archeologie of de astronomie, of kennis maken met de moderne stadsarchitectuur.

 

Voor het gewest Oost-Nederland houdt het jaar 2018 grote uitdagingen in, niet in het minst vanwege de organisatie van de Algemene Ledendag dit najaar in Ede. We hebben er alle vertrouwen in dat [gewestvoorzitter] Jeanette en haar team erin zullen slagen ons te vergasten op een beklijvende ALD. Laaggeletterdheid is een groeiend probleem zowel in Nederland als in Vlaanderen. Statistieken leren ons dat in Nederland 2,5 miljoen en in Vlaanderen 1,1 miljoen mensen onvoldoende geletterd zijn om in het dagelijkse leven enigszins normaal en efficiënt te kunnen functioneren. In beide gevallen betreft het dus circa 17% van de bevolking, die met deze problemen kampt. Dit is niet alleen een gigantisch sociaal-psychologisch probleem voor de betrokkenen, maar de gebrekkige ontwikkeling van taalvaardigheid heeft ook een enorme maatschappelijke kostprijs. De ALD beoogt bij de leden van de Orde van den Prince een duurzame sensibilisering rond laaggeletterdheid en taalachterstand teweeg te brengen.

 

Op de laatste Presidiumvergadering heeft Jeannette op zo enthousiaste én begeesterende wijze het programma voorgesteld, dat we nu al reikhalzend uitkijken naar de dag waarop we ons kunnen inschrijven. We zullen ons ook van tevoren goed kunnen inlezen in het onderwerp, want de volgende editie van Noord&Zuid - de nieuwe naam van de oude Nieuwsbrief - is volledig gewijd aan de thema’s van de ALD.

 

Grootse plannen dus voor een groots gewest! U kan ten volle rekenen op onze steun, niet alleen van mij, maar vanzelfsprekend ook van vicepresident Jan Weierink en van het hele dagelijks bestuur.

 

Ik wens u allen nog een fijne dag toe die we doorbrengen in Amicitia!

 

Ik dank u.

 

 

Godelieve Laureys

President


Reacties