Het nieuwe Dagelijks Bestuur

Aan het begin van de zomer is Godelieve Laureys herkozen als president van de Orde van den Prince. Haar nieuwe mandaat ging op 1 september in. Conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de Orde stelt de net-verkozen president zijn of haar Dagelijks Bestuur voor. Dit DB wordt vervolgens bekrachtigd door het Presidium, waar alle gewestpresidenten zitting in hebben, hetgeen op 12 september gebeurde. Het nieuwe DB is een mix van bekende gezichten uit het inmiddels 'oude' DB en nieuwe leden. Wie is de ploeg die de Orde de komende drie jaar gaat leiden? Godelieve Laureys legt het uit.

 

Bij de samenstelling van het nieuwe DB is een goede mix van continuïteit en vernieuwing beoogd. Immers, mijn herverkiezing is ingegeven door de wens van ons genootschap om de ingezette vernieuwingen te consolideren en beter te verankeren in de afdelingen. Dat zie ik niet alleen als een vertrouwen in mij, maar ook in de huidige bestuursploeg. Aan de andere kant is het ook noodzakelijk om de ploeg gedeeltelijk te vernieuwen, omdat we anders na nog eens drie jaar dreigen te verkokeren. Dit kan door een uitbreiding, maar ook door een herverdeling c.q. opsplitsing van portefeuilles. Daarnaast is ook voorzien in een rotatie binnen het DB, zodat de hele ploeg niet in één keer aantreedt en aftreedt, maar er 'dakpansgewijs' wordt vernieuwd. Ik beschouw het hierbij als zeer belangrijk dat bij de samenstelling van het DB de nodige evenwichten worden betracht: geografische spreiding (over landen en gewesten), gender, professionele ervaring en leeftijd.

Jan Weierink, vicepresident in het vorige DB, heeft te kennen gegeven dat hij graag wil doorgaan in zijn huidige functie, zij het niet voor de volle periode. We zijn overeengekomen dat hij halverwege de mandaatperiode zou opgevolgd worden door een nieuwe vicepresident. Concreet stel ik voor dat de Algemene Raad van het najaar 2021 een geschikt ogenblik is om de ambtswisseling van de vicepresident te laten plaatsvinden. Dan heeft de opvolger voldoende tijd en ruimte om zich in het bestuur in te leven en een eigen stempel te kunnen drukken op het beleid. 

Hilde Adriaenssens blijft aan als Algemeen Secretaris voor de hele periode. In haar takenpakket wijzigt er niets.

Met Leo Van de Gender ben ik overeengekomen dat hij na het tweede jaar het penningmeesterschap in nieuwe handen zal leggen. Ik stel voor dat de ambtswisseling zijn beslag krijgt op de Algemene Raad van juni 2022. Voor een concrete opvolger is het nog wat vroeg, maar er zijn namen gespot.

Herman Bosmans blijft aan voor de hele periode, maar op zijn vraag wordt zijn portefeuille flink uitgedund. Dat is meer dan terecht, want hij had in 2017, naast zijn oorspronkelijk voorziene taken, de portefeuille van Dirk Vanhegen goeddeels overgenomen. Herman Bosmans blijft verantwoordelijk voor PrincEzine en Noord & Zuid en staat daarnaast in voor de organisatie van klankbordgroepen. In het eerste werkingsjaar behoudt hij ook de portefeuille NT&C.

Voor de portefeuille Communicatie en website werd een nieuw lid aangezocht. Communicatie is van vitaal belang in de komende bestuursperiode. Interne communicatie speelt een cruciale rol in het verankeringsbeleid en externe communicatie moet bijdragen aan een grotere maatschappelijke uitstraling van ons genootschap. Serge Huyghe, lid van de afdeling Westkwartier, heeft ermee ingestemd deze taak op zich te nemen. Serge Huyghe is Operationeel Directeur van de koepelorganisatie Etion, Forum voor geëngageerd ondernemen. Hij komt goed beslagen ten ijs, want hij was al lid van onze Communicatiecel en hij heeft ook een zeer actieve bijdrage geleverd binnen de Klankbordgroep Website. Serge Huyghe is op 1 september begonnen.

In overleg met Herman Bosmans heb ik de beslissing genomen NT&C op termijn toe te vertrouwen aan een nieuw bestuurslid. Hiertoe heb ik Marinel Gerritsen bereid gevonden. Zij is neerlandica, emeritus professor Interculturele Bedrijfscommunicatie en op dit moment voorzitter van de afdeling Utrecht. Zij zal aantreden in juni 2021. De overweging daarbij is dat NT&C niet te lang bij één en dezelfde persoon mag blijven hangen, onafgezien de enorme verdiensten van bestuurslid Herman Bosmans op dit vlak. Bovendien wilde ik ook graag een meer evenwichtige spreiding van de bestuursploeg wat betreft Vlaanderen en Nederland.

Gelet op de bijzondere uitdagingen waarmee de Orde van de Prince wordt geconfronteerd in deze coronatijd wordt het DB tijdelijk, voor de duur van één jaar, uitgebreid met een extra lid. Ruud Hagenouw, oud-voorzitter van de afdeling Heerlen, die als arts en op basis van zijn voormalige functies met meer dan gewone aandacht deze epidemie opvolgt, zal het bestuur versterken met een portefeuille Coronabeleid. Ruud Hagenouw is goed vertrouwd met de feitelijke situatie en het coronabeleid in Nederland en in België. Zijn taak binnen het DB zal eruit bestaan de voortgang van de werking van de afdelingen en gewesten in deze ongewisse tijden te ondersteunen, rekening houdend met de ons door de crisis opgelegde beperkingen. Hij zal ook het coronaplatform op de website opzetten. 

Godelieve Laureys
President