Uittredend gewestpresident Noord-Nederland Arend-Jan Julius: "Er is de afgelopen jaren teveel bereikt om op te noemen"

 

Zowel zijn aantreden als zijn aftreden werd bepaald door ziekten: Arend-Jan Julius werd eerder gewestpresident Noord-Nederland dan gepland en moest er ook eerder mee stoppen dan hij wilde. Tijdens zijn 'regeerperiode' nam het aantal leden in het gewest toe, maar studenten binnenhalen is niet gelukt. Hij heeft geprobeerd de figuurlijke 'kloof met Antwerpen' te dichten, maar ervaarde ook dat de grootste stad van Vlaanderen fysiek toch best wel ver weg ligt van Groningen. Al met al kijkt hij tevreden terug, ook op wat de gewestpresidenten en het Dagelijks Bestuur in het Presidium hebben kunnen bereiken. Maar hij heeft ook nog wel wat aanbevelingen voor de toekomst…

 

 

Wanneer werd u gewestpresident en sinds wanneer bent u dat niet meer?

In september 2007 trad ik na een jaar kandidaat-lidmaatschap toe als lid van de afdeling Groningen. Van maart 2008 was ik tot eind 2017 afdelingsvoorzitter. Als zodanig maakte ik deel uit van de gewestraad Groningen-Holland die in september 2012 werd gesplitst in de gewesten Noord-Nederland en Holland. Ik heb mij daar aanvankelijk tegen verzet, omdat ik in kwantitatieve zin het bestuurlijk kader in Noord-Nederland gering vond. Ik was wel blij met de afspraak om de gewestdagen alternerend te organiseren.

De eerste gewestpresident Noord-Nederland, Mauk de Brauw, vroeg mij in 2016 met enige nadruk zijn functie over te nemen, maar als chirurg met een drukke praktijk was dat voor mijn pensioen onhaalbaar. Pieter van de Bergh werd interim gewestpresident. Tot onze ontsteltenis overleed Pieter helaas in het voorjaar van 2018 aan een ernstige ziekte. Bizar genoeg is zowel mijn aantreden in april 2018 als mijn aftreden in maart 2022 bepaald door ziekte. Na mijn aantreden bleek mijn echtgenote klachten te ontwikkelen duidend op de ziekte van Alzheimer. Tot medio 2021 was dat in een dermate lichte mate dat het mijn functioneren niet in de weg stond. In september 2021 liet de mantelzorgbehoefte bezoek aan vergaderingen van het Presidium en de Algemene Raad niet meer toe. Helaas heb ik toen fysiek geen afscheid kunnen nemen van mijn zeer gewaardeerde collega’s.

Als noorderling en als chirurg ben ik vrij bondig en getraind snel te kunnen beslissen, hetgeen in het Presidium veelal niet de te lopen weg was. Wel wil ik benadrukken altijd zeer onder de indruk te zijn geweest van de grote inzet en betrokkenheid van alle leden van het Dagelijks Bestuur, niemand uitgezonderd.
 

Heeft u uw belangrijkste doelstellingen kunnen bereiken?

Mijn hoogste prioriteit was het waarborgen van een stevig fundament van het jonge gewest Noord-Nederland - een streven dat de laatste jaren in de provincie Groningen zeer invoelbaar is en zich uit in een stabiel en zelfs iets toegenomen ledental. Voorts is de schakelfunctie tussen 'Antwerpen' en het gewest essentieel om die veelal gevoelde kloof te dichten. Helaas is de doelstelling om meer jeugdige leden in studentensteden te werven niet gerealiseerd.
 

Waarop kijkt u met de meeste voldoening terug en waarom?

De meest voldoening ontleende ik aan de installaties van nieuwe leden, het warme welkom in sfeervolle ambiances en de diversiteit in sfeer tussen de verschillende afdelingen. Tijdens corona heb ik nieuwe leden alleen administratief lid gemaakt en volgde de feestelijke installatie op een later tijdstip.

Daarnaast hebben wij als gewest de herverkiezing van Godelieve Laureys als president geëntameerd, omdat wij vonden dat de implementatie van het beleidsplan niet was afgerond, hetgeen ik nog in de Algemene Raad heb verdedigd.
 

Wat was het meest ontroerende dat u als gewestpresident hebt meegemaakt?

Het meest geroerd was ik in de Algemene Ledendag van oktober 2018. Tijdens het symposium 'Taal voor allemaal' beschreven twee voorheen laaggeletterde mannen wat de impact hiervan op alle facetten van hun leven was en de weg die ze bewandeld hebben om daar uit te komen.
 

Wat had achteraf beter gekund of anders gemoeten?

Het enorme tijdsbeslag die het vergt voor noorderlingen om de vergaderingen in Antwerpen en Etten Leur te bezoeken - van zeven uur 's morgens tot half zes 's middags - is eigenlijk niet acceptabel. Het was veelal duwen en trekken om voorzitters mee te krijgen. Vergaderingen moeten een eindtijd hebben en agenda met tijdstabel. Anders zou de Orde een overnachting moeten faciliteren.
 

Wat hebben de leden van uw bestuur, de afdelingsbesturen en/of de leden van uw gewest over u ontdekt de afgelopen jaren?

Allereerst wil ik het Dagelijks Bestuur en het Presidium complimenteren met wat er de afgelopen jaren bereikt is. Het is bijna teveel om op te noemen: de website, een volledig nieuwe huisstijl, PrincEzine, het tijdschrift Noord & Zuid, de Prince-Academie...

Wat men van mij wellicht heeft ervaren, is mijn enthousiasme voor de Orde als genootschap, mijn neiging te verbinden en mij open te stellen voor nieuwe initiatieven.
 

Wat heeft u zelf geleerd tijdens uw gewestpresidentschap?

Dat een goede afstemming tussen alle leden van een afdeling kan leiden tot een organisatie van een hoog niveau, zoals de gewestdagen en Algemene Ledendagen, die ik al vele jaren met genoegen bezoek.
 

Hoe diep is het zwarte gat nu en hoe gaat u dat opvullen?

In mijn huidige situatie als mantelzorger heb ik veel waardering voor de organisatie van de zorg in Nederland. Ik ervaar gelukkig noodzakelijke ondersteuning, zodat ik mijn functie als SCEN-arts (die een second opinion moet geven bij euthanasieverzoeken) sinds enkele jaren met voldoening kan uitoefenen.
 

Is er nog iets dat u uw gewest of de Orde als geheel wilt meegeven?

Een aantal zaken zou ik ter overweging willen meegeven.

- Overweeg de toekenning van subsidies voor een project binnen een gewest op een lager echelon - lees: de gewestraad - plaats te laten vinden. Dit zal de betrokkenheid doen toenemen en de afstand tot Antwerpen verkleinen.

- Bij ieder gesubsidieerd project moet na afloop een korte evaluatie in PrincEzine worden gepubliceerd.

- Dagelijks Bestuur en Presidium hebben veel 'takken van sport' geïnitieerd. Mijn advies is dit aantal niet verder te laten toenemen, omdat dit kan leiden tot fragmentatie van de aandacht van het individuele lid.

- Stel de conclusie en adviezen van de klankbordgroep financiën voor alle leden beschikbaar.

 

Noot van de redactie: Waarschijnlijk omdat de gewestpresidentswisseling in Noord-Nederland begin vorig jaar nogal onverwacht gebeurde, heeft de redactie dit gemist en hebben we toen de uittredende gewestpresident Arend-Jan Julius en de aantredende gewestpresident Dato Steenhuis niet geïnterviewd in PrincEzine. Beter laat dan nooit. Deze maand en volgende maand laten we de beide heren alsnog aan het woord.

 

Foto boven het artikel: Arend-Jan Julius (tweede van rechts op de voorste rij) tijdens de gewestdag in Eems-Dollard in 2018.