Twente-Achterhoek

De afdeling Twente-Achterhoek bestaat sinds 1988. De leden komen, veelal met partner, op de tweede maandagavond van de maand bijeen in Hotel-Restaurant Carelshaven in Delden, waar zij na een gezamenlijke maaltijd een lezing bijwonen. De sprekers zijn vaak leden van de eigen afdeling. maar ook van zusterafdelingen of gastsprekers van buitenaf.

Eens per jaar is er een excursie naar een Nederlandse stad, bijvoorbeeld naar het Den Haag van Louis Couperus. Het nieuwe jaar wordt meestal ingeluid met eeen muzikale bijdrage voorafgaand aan de maaltijd.  Het einde van het Princejaar wordt vaak bij een van de leden thuis of in een museum of andere gelegenheid gevierd.

Sinds 2004 is onze afdeling  gejumeleerd met  de Vlaamse zusterclub Roeselare-Izegem-Tielt, en om de twee jaar ontmoeten we elkaar afwisselend in Nederland of Vlaanderen. In 2018  vierden we samen ons dertig jarig bestaan tijdens een weekeinde met een gevarieerd programma in Delden.In  2022 boden zij ons een programma aan in Oostende.

De afdeling heeft 25 leden; er heerst een genoeglijke sfeer, maar de leden zijn ook kritisch en zien erop toe dat de afdeling als deel van de Orde van den Prince zijn eigen identiteit blijft houden, passend bij het concept zoals dat door het hoofdbestuur is ingevuld.

Naast de culturele bijeenkomsten probeert de afdeling bij te dragen aan het project voor laaggeletterden. Zo was er een actieve bijdrage aan de Algemene Ledendag die in het najaar van 2018 daaraan was gewijd. Verder worden projecten opgezet voor de stadsregio Enschede/Hengelo met als doel laaggeletterden en/of immigranten te helpen hun taalachterstand in te halen. Door samenwerking met andere afdelingen worden waar mogelijk synergievoordelen gecreerd. 

De afdeling Twente-Achterhoek maakt deel uit van het gewest Oost-Nederland waartoe ook de afdelingen Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Rijk van Nijmegen, 't Stcicht en Utrecht behoren. Eens per jaar organiseeet een van deze afdelingen bij toerbeurt een gewestdag. Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst samen met de afdelingen Apeldoorn en Arnhem.

 

 

 

 

 

Twente-Achterhoek is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
tweede maandag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven
Delden
E-mail:
Bankrekening:
NL53 RABO 0199 2759 98 t.n.v. Orde van den Prince afd. Twente-Achterhoek
NT&C project:
Laaggeletterden
Stichtingsdag: 21-11-1988
Aantal leden: 26

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2023 11 dec

Een boeiende spreker over een uitermate interessant onderwerp hetgeen mede bleek uit de vele tijdens en na de lezing gestelde vragen. 

2023 11 sep

Annette  had zich verdiept in de recensies van het boek Wat stilte wil  van Arthur Japin en was verbaasd over de verschillende recensies. Die varieerden van zeer lovend tot vernietigend. In haar verhaal ging Annette een beetje achter de verschillende recensies aan. 

De samenvatting van haar lezing is als bijlage toegevoegd.

Nieuws: 

Uitganspunt voor de opzet van de projecten is dat de doelgroep – laaggeletterden en/of immigranten - er praktisch mee geholpen wordt om de taalachterstand in te halen. De projecten richten zich op de regiosTwente en Achterhoek.