Antwerpen-Land van Ryen

Maandelijkse afspraak in het Hof van Liere


AFDELING ANTWERPEN-LAND VAN RYEN

Sterke vriendschap, altijd respect, steeds tolerant, veel cultuur
 

De Orde van den Prince

 • De Orde van den Prince (OvdP) is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. De OvdP is pluralistisch en politiek ongebonden. Haar leden zetten zich in voor de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur van de Lage Landen.
 • “Amicitia” en “tolerantia” zijn twee sleutelbegrippen in de werking van de OvdP. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de contacten tussen de leden, bij verdraagzaamheid en respect gaat het om een ethisch beginsel. De OvdP verwacht dus van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst
 • De OvdP telt ongeveer 3000 leden, verspreid in Vlaanderen, Wallonië, Nederland en daarbuiten. De leden behoren tot één van de bijna honderd afdelingen. Twaalf gewesten overkoepelen de afdelingen. 

 

De afdeling Antwerpen-Land van Ryen

 • De afdeling Antwerpen-Land van Ryen bestaat sinds 1984 en telt vandaag 63 leden (2024). Daarmee is Antwerpen-Land van Ryen één van de grootste afdelingen van de OvdP. Alle leden hebben (of hadden) een verantwoordelijke rol in hun loopbaan en ieders hart klopt voor  kunst, cultuur in de brede zin, taal en onze samenleving. Samen staan we voor sterke vriendschap, altijd respect, steeds tolerant, veel cultuur.
 • De naam “Land van Ryen” is mogelijk een historische benaming uit Karolingische tijd voor “rietland”, met andere woorden het gebied dat de vruchtbare bodem bevat van een vallei van een rivier of stroom.
 • Elke eerste dinsdagavond van de maand (behalve in juli en augustus) om 19u30 komen webij elkaar in   het historische Hof van Liere van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 B.
Aert van Liere was burgemeester van Antwerpen toen hij in 1516 een royaal onderkomen liet bouwen in de Prinsstraat. Hij doopte zijn residentie het Hof van Liere. Naar verluidt zou keizer Karel, toen nog Prins Karel, hier in 1521 hebben gelogeerd, vandaar de naam Prinsstraat. Een weetje: de voorgevel van het Hof van Liere is de breedste van heel Antwerpen.

 

Bijeenkomsten en activiteiten

 • Op elke bijeenkomst, waar ook partners van leden welkom zijn, nodigen we een vooraanstaand en relevant spreker uit die een breed maatschappelijk dan wel cultureel thema aansnijdt. Tijdens en na het diner wordt over dit thema vervolgens verder gedebatteerd onderling en met de spreker van de avond.  
 • Naast de 10 maandelijkse bijeenkomsten van de afdeling worden de leden (evenwel zonder partner) ook uitgenodigd op de algemene statutaire ledenvergadering van onze afdeling. Tijdens deze algemene  ledenvergadering beslissen en stemmen we  onder meer over de toetreding van nieuwe leden, het budget, de begroting, het lidgeld… Ook de  keuze van projecten in verband met de Nederlandse Taal en Cultuur die door onze afdeling financieel worden ondersteund. , wordt dan besproken.
 • Onze afdeling sluit sinds een paar jaar elk werkjaar af met een daguitstap waarbij we in de mate van het mogelijke verbroederen met de plaatselijke afdeling van de OvdP.  Zo maakten we de voorbije jaren kennis met afdelingen uit Den Haag, Rijsel, Maastricht, Delft en Kortrijk.
 • Elk jaar organiseert, bij beurtrol, één van de afdelingen van het gewest een Gewestdag, rond een zelfgekozen thema waarop de leden van alle afdelingen van het gewest worden uitgenodigd.
 • Daarnaast worden ook jaarlijks, afwisselend in Nederland en Vlaanderen, de Dagen van de Prince georganiseerd, waarop alle leden van alle gewesten worden uitgenodigd, een algemene ledendag zeg maar.

 

Afdelingsbestuur, ons Gewest

 • De afdeling Antwerpen-Land van Ryen wordt geleid door een Raad van Bestuur. Naast de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, de coördinator Nederlandse Taal en Cultuur en de vorige voorzitter, kan de voorzitter nog extra bestuursleden met een specifieke taak toevoegen. De voorzitter, door de leden verkozen, krijgt telkens een mandaat van drie jaar.
 • Binnen onze afdeling kijkt een werkgroep mee naar de verjonging en de vervrouwelijking van ons ledenbestand, een uitdaging voor de meeste afdelingen van de OvdP
 • De afdeling Antwerpen-Land van Ryen werd ondergebracht in het grensoverschrijdende gewest Schelde Dommel. De andere afdelingen binnen dit gewest zijn: Antwerpen-Middelheim, Curaçao, Eindhoven, Kempen, Lier, de Meierij, Taxandria en Tilburg. De drie andere Antwerpse afdelingen (’t Wit Lavendel, Metropool en Plantiniana) maken deel uit van het gewest Schelde-Mark.

 

Lid worden van onze afdeling?

 • Lid worden van onze afdeling kan enkel op voordracht. Ieder jaar in de maand mei lanceren we een oproep naar de leden om voor 15 juni de naam of namen van mogelijke kandidaten (met c.v.) via mail aan de voorzitter te signaleren.
 • In juni beslist de voorzitter, al dan niet samen met een ledencommissie, over het aantal toe te laten kandidaten (mede in functie van het aantal terugtredende leden).
 • In juli en augustus is er een ontmoeting tussen de voorzitter en/of ledencommissie en de aspirant-leden. Op basis van deze bijeenkomst volgt de beslissing om de aspirant-leden al dan niet toe te laten tot het inloopprogramma. Bij positief advies, zoekt de voorzitter peters of meters voor het aspirant-lid en wordt deze  uitgenodigd op de afdelingsbijeenkomsten van oktober en november waar hij of zij kennis kan maken met de sfeer en het reilen en zeilen van de afdeling.
 • Op de bijeenkomst van oktober wordt het aspirant-lid voorgesteld door de peter of meter. Op de bijeenkomst van november stelt hij of zij zichzelf voor aan alle leden.
 • Op de algemene statutaire ledenvergadering in november stemmen  de leden over de opname van de aspirant-leden in hun rangen. Een kandidaat dient twee derden van de stemmen te halen om opgenomen te worden. Uiteindelijk wordt het nieuwe lid op een feestelijke bijeenkomst in januari plechtig door de gewestpresident in de afdeling opgenomen.
 • Hij of zij is dan effectief lid van onze afdeling waar “sterke vriendschap, altijd respect, steeds tolerant, veel cultuur” de kernwoorden zijn.

Maker van de foto in de hoofding: Credit ArcheoNet Vlaanderen - Gepubliceerd op Flickr
Creative Commons Publieke Licentie, als volgt:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl#s3

Antwerpen-Land van Ryen is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
03/265.43.85
Adres:
Universiteitsclub Hof van Liere
Prinsstraat 13B
2000 Antwerpen
E-mail:
NT&C project:
Olympiade Nederlands
Stichtingsdag: 20-03-1984
Aantal leden: 63
Praktische informatie: 

Contact:
Hans Cools, Secretaris
chlicools@gmail.com

 

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.