Jan Van Daele verkozen tot president op Algemene Raad

Op de Algemene Raad van 22 juni is Jan Van Daele verkozen als president van de Orde. President Ruud Hagenouw en NT&C-coördinator Marinel Gerritsen hebben afscheid genomen van de vergadering. De begroting voor het komende werkjaar is goedgekeurd.

De Orde van den Prince krijgt op 1 september een nieuwe president. De huidige vicepresident Jan Van Daele, lid van de afdeling Keerbergen, is unaniem verkozen door de leden van de Algemene Raad, bestaande uit de afdelingsvoorzitters en gewestpresidenten.

Toespraak

In zijn toespraak legde Jan Van Daele de nadruk op het belang van het verenigingsleven in een tijd met vluchtige contacten en losse activiteiten. Volgens hem staat het middenveld onder druk in een steeds meer gepolariseerde wereld. De Orde moet volgens hem iets tastbaars en waardevols bieden voor de leden, iets wat hen met elkaar verbindt.

Verbondenheid

Verbondenheid wordt daarom het kernwoord van zijn beleid. Hij wil de band tussen de leden versterken door middelen uit te trekken voor de communicatiekanalen van de Prince en voor afdelingoverschrijdende activiteiten. De uitstraling van de Orde wordt een derde speerpunt, om haar aantrekkelijk te maken voor nieuwe leden. Zijn uiteindelijke doel is dat alle Princeleden trots zijn om lid te zijn. Hij ziet de Orde als een grote familie van bondgenoten.

Bestuursverantwoordelijkheid

Om zijn beleid uit te voeren, rekent de verkozen president op het engagement van alle leden. Hij vraagt hen niet alleen de afdelingsvergaderingen bij te wonen, maar ook bestuursverantwoorde­lijkheid op te nemen en te helpen bij het organiseren van evenementen. Hij zal investeren in automatisering en digitalisering van de administratie en in (kosten)efficiënt bestuur. De toekomstige vicepresident krijgt als opdracht 'op jacht te gaan' naar nieuwe leden.

 

Nieuw huishoudelijk reglement

De finale versie van het huishoudelijk reglement werd door het Dagelijks Bestuur gepresenteerd aan de vergadering. Het reglement was eerder al door het bestuur en het Presidium goedgekeurd. Op de website van de Prince kan het nieuwe document gelezen en gedownload worden.

Sluitende begroting

De Algemene Raad heeft de begroting voor het werkjaar 2024-2025 goedgekeurd. Eerder was de begroting ook al goedgekeurd op de Presidiumvergadering van 14 mei. De nieuwe, sluitende begroting houdt rekening met de adviezen van de Commissie Financiën die in februari werd ingesteld en met de resultaten van een bevraging van de gewestpresidenten. Nieuw is ook dat het financiële jaar voortaan samenvalt met het werkjaar.

Bespaard

Er wordt uitgegaan van een stabiel ledenbestand, zodat de inkomsten dezelfde zijn als het vorige jaar. Er wordt vooral bespaard op de kosten van het Dagelijks Bestuur, het Presidium, de Algemene Raad en de gewestraden. De werkingskosten voor PrincEzine zijn verhoogd, die voor Noord & Zuid verlaagd. Voor de Dag van den Prince in oktober is 10.000 euro subsidie toegezegd. De beperkte middelen moeten vooral de leden zelf ten goede komen.

Ledenbijdrage

Het bestuur heeft de Algemene Raad voorgesteld de ledenbijdrage niet te indexeren. Eerder was besloten dat de bijdrage elk jaar verhoogd kan worden, maar dat hoeft niet per se. De Algemene Raad juichte de beslissing toe.

NT&C-projecten

De aanvraagprocedure voor subsidies voor projecten op het gebied van de Nederlandse Taal & Cultuur is al deels vereenvoudigd. Het blijft een werk in uitvoering. Er zijn vorig jaar 40 projecten aangevraagd, waarvan er 36 zijn gehonoreerd. Eén project is teruggetrokken, drie projecten konden niet worden gehonoreerd omdat er geen geld meer beschikbaar was. De portefeuillehouder NT&C riep ertoe op aanvragen op tijd in te dienen en niet-opgebruikte subsidie terug te storten. Op die manier kan de budgetverlaging voor NT&C opgevangen worden.

Prijs van den Prince

De Orde reikt in het volgende werkjaar voor het eerst de Prijs van den Prince uit. Deze prijs voor de beste woordkunstenaar van het Nederlandse taalgebied zal worden uitgereikt in het najaar. Inmiddels zijn er ruim vijftig inzendingen, vooral audiobijdragen. Onder de inzenders zijn ook grote namen. Uit de uitzendingen kiest de jury vijf genomineerden. Na de zomervakantie kan ieder Princelid stemmen voor de genomineerden.

Jarenlange inzet

De president dankte portefeuillehouder NT&C Marinel Gerritsen voor haar jarenlange belangeloze inzet. Hij prees haar omdat ze NT&C op een eigentijdse en herkenbare manier op de kaart heeft gezet. Aan het eind van het werkjaar stopt Marinel als portefeuillehouder NT&C.

 

Dankwoord

Aan het eind van de vergadering heeft de huidige president Ruud Hagenouw teruggeblikt op een boeiend, maar voor hem veeleisend jaar. Hij riep de leden op vooral met taal, literatuur, muziek, ballet, geschiedenis en kunst bezig te zijn, nu de statuten en het huishoudelijk reglement gepasseerd zijn.

Aan het eind van de zitting werd Ruud Hagenouw op zijn beurt gehuldigd door de verkozen president Jan Van Daele.

 

Ruud Hendrickx
Portefeuillehouder Communicatie

 

 

 

Foto boven het artikel: de net verkozen president Jan Van Daele (links) en de aftredende president Ruud Hagenouw.

 

Terug naar de PrincEzine (op de website)? Klik hier.