Utrecht

Lezingen en Nederlandse Taal en Cultuur Projecten.

Graag nodigen wij u uit kennis te maken met de activiteiten van de Orde van den Prince die wij houden in Utrecht Centrum , in de Faculty Club van de Universiteit van Utrecht. We komen daar de eerste woensdag van de maand omstreeks 18.30 voor een gezamenlijke maaltijd bijeen. Een lezing volgt dan rond 19.45 uur en duurt zo’n 45 minuten. De afdeling Utrecht is nog jong en bestaat tot nu toe uit 15 leden, maar vaak zijn er meer personen bij een lezing aanwezig omdat partners ook welkom zijn en aanbevolen genodigden. De afdeling heeft een bestuur onder leiding van een voorzitter met een secretaris een penningmeester. Daarnaast zijn er functionarissen met een speciale taak zoals de NT&C coördinator.

Voorzitter Prof. dr. M. Gerritsen

De Orde van den Prince is een pluralistisch en apolitiek genootschap van ongeveer 3000 leden die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Zij doen dat in hun dagelijks leven op het werk, bij sociale contacten, in gezins- en familieverband. Als Vlaams-Nederlands genootschap hecht de Orde van den Prince grote waarde aan de goede betrekkingen en nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Zij beijvert zich in het bijzonder voor de instandhouding, ontwikkeling en bevordering van het Nederlands en de waarden van de Vlaamse en Nederlandse cultuur, te midden van de rijke verscheidenheid van de 27 landen van de Europese Unie.

De Orde van den Prince bestaat uit lokale afdelingen waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om hun beleving van de Nederlandse taal en cultuur samen te verbreden en te verdiepen. Er zijn thans 96 lokale afdelingen, verdeeld over 12 gewesten, waarvan 54 in Vlaanderen, 27 in Nederland, 4 in Wallonië en 11 elders in de wereld.

De Orde van den Prince is een besloten vereniging. Nieuwe leden worden geïnstalleerd op voordracht van leden. De leden van en afdeling komen doorgaans eenmaal per maand samen in hun afdeling voor een lezing met discussie of voor een andere activiteit. ‘Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel.

De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

 

De Nederlandse Taal en Cultuur Coördinator is in het gewest aangesteld om een persoonlijke bijdrage te leveren namens de afdelingen aan het bevorderen van Taal en Cultuur projecten.

Een er van is de verbintenis met de vakgroep Neerlandistiek van de ELTE-universiteit in Boedapest – Eötvös Loránd Tudomány Egyetem. Er ligt een plan klaar in 2020 een groep Hongaarse studenten Nederlands te ontvangen in de regio Utrecht en hen onderdak te verschaffen voor een studiereis ter bevordering van hun kennis over het land en de Nederlandse taal.

Veel Hongaarse kinderen bezochten met treinen in de jaren twintig en dertig in de vorige eeuw Nederland en Vlaanderen. De door de afdeling Arnhem ondersteunde vakgroep Nederlands van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) in Boedapest heeft over deze kindertreinen eind vorig jaar een workshop georganiseerd en vervolgens een prachtige catalogus opgesteld , die op aanvraag verkrijgbaar is.

Voor het onderhouden van de contacten, agenda’s en informatie over de Orde wordt een digitaal maandblad uitgegeven genaamd PrincEzine.

 

Welkom in ons midden mocht u in bovenstaande een uitnodiging lezen ons eens te bezoeken.

 

Utrecht is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Faculty club
Achter de Dom 7
3512 JN Utrecht
Bankrekening:
NL28 ABNA 0511 9585 87 t.n.v. Orde Prince Afd. Utrecht
NT&C project:
ontvangst Hongaarse studenten Nederlands, op termijn
Stichtingsdag: 27-02-2016
Aantal leden: 17

Agenda: 

2022 31 okt

- 2 november: lezing door Rolof van Hövell tot Westerflier over zijn uitgeverij Karwanseray (met specifieke boekwerken over staatslieden, generaals, admiraals zoals Michiel de Ruyter, de middeleeuwen, de oude geschiedenis, oorlogvoering enz. ) een bijeenkomst in de Faculty Club.

-  14 december: kerstbijeenkomst met muziek en voordrachten in het Griftpark, het tijdstip vanaf 17.30 uur.

- 7 januari 2023 Rondleiding Double Act Centraal Museum 11 uur Aart de Veer

-18 januari Lezing Faculty club

Louise van Wassenaer-Wiarda, “Tragiek en Heldendom; Het leven van Jan II van Wassenaer (1496-1523, burggraaf van Leiden”, Het leven van een vooraanstaand militair edelman aan het einde van de 15e en het eerste kwart van de 16e eeuw. Uitgeverij Conserve, Bergen, 2022.

Het boek geeft een prachtig beeld van het leven in de eerste helft van de 16e eeuw en van de hoofdpersoon.

Achtergrond:Jan II van Wassenaer, bijgenaamd ‘Jan met de Kaak, in 1486 geboren, was voorbestemd om in dienst te treden van keizer Maximiliaan van Habsburg en zijn dochter landvoogdes Margaretha van Bourgondië. Zijn vader was een van de rijkste en machtigste edelen geweest van Holland. Op 20 juni 1511 trouwde Jan met Josina van Egmont, stadhouder van Holland en Zeeland en een grote vriend van Jan I van Wassenaer. Haar moeder was een nicht van Maximiliaan. Jan koos voor een militaire carrière in dienst van Maximiliaan. Als jonge man ging hij mee met de legers van Maximiliaan naar Italië. Bij het beleg van Padua raakte hij ernstig gewond aan zijn kaak en oor. Vandaar dat hij bekend werd als ‘Jan met de Kaak’. Karel van Egmont en de Friezen werden zijn tegenstanders. Karel sloot Jan twee jaar op in een kooi bij Hattem. In 1523 overleed Jan aan een kogelwond.

Portretten van Jan van Wassenaer en van zijn vrouw zin bewaard gebleven in het Louvre, Parijs, het Erfgoedcentrum Rozet, Arnhem, kasteel Twickel, Delden, kasteel Duivenvoorde, Voorschoten, de Universiteitsbibliotheek Leiden en in het Martin von Wagner Museum van de Universiteit van Würzburg, Duitsland.   

Terugblik: 

Nieuws: 

Daar is geen woord Frans bij. Aan het eind van zijn Latijn zijn. Dat komt mij Spaans voor. Het Nederlands kent honderden uitdrukkingen waarin taalnamen voorkomen. In haar nieuwe boek onderzoekt Nicoline van der Sijs wat die uitdrukkingen voor beeld schetsen van andere talen.

Programma

15.30 uur             Ontvangst

15.45 uur             Welkomstwoord door de heer Bart van Meegen, voorzitter bestuur Stichting

                               Vrienden van de Domkerk

15.55 uur             Toespraak restauratiearchitect ir. Gijsbert W. van Hoogevest:

                               De Restauratie van de Domkerk in 1968-1986/1988, 2017 - 2022 en 2024 - 2029

16.15 uur             Theo Kralt, voorzitter Commissie Restauratie en Fondsenwerving:

                               De Restauratie Domkerk 2017-2022; Onderhoud en Restauratie van de Domkerk in verleden, nu en in de toekomst

16. 40 uur            Da van Daalen, kunstenares: De Domkerk tussen het jaar 47 AD en 2022 in vijf penningen

16.55 uur             Aanbieding van de penningenserie door Theo Kralt aan burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht

17.15 uur             Afsluiting door Bart van Meegen, voorzitter Stichting Vrienden van de Domkerk met aansluitend een drankje en een hapje.

18.00 uur             Einde bijeenkomst felicitaties en een feestdronk

 

De KB heeft een omvangrijke collectie kookboeken van de vijftiende eeuw tot heden. Van medische receptenboeken tot handboeken van de huishoudschool en van het Barbie-kookboek tot crisiskookboeken,

vertelt Anna in deze lezing over de geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur, de trends en de tradities en hoe die in kookboeken terug te vinden zijn.

Theo Kralt nieuwe voorzitter Gewestraad Oost Nederland