Utrecht

Lezingen en Nederlandse Taal en Cultuur Projecten.

Graag nodigen wij u uit kennis te maken met de activiteiten van de Orde van den Prince die wij houden in Utrecht Centrum , in de Faculty Club van de Universiteit van Utrecht. We komen daar de eerste woensdag van de maand omstreeks 18.30 voor een gezamenlijke maaltijd bijeen. Een lezing volgt dan rond 19.45 uur en duurt zo’n 45 minuten. De afdeling Utrecht is nog jong en bestaat tot nu toe uit 15 leden, maar vaak zijn er meer personen bij een lezing aanwezig omdat partners ook welkom zijn en aanbevolen genodigden. De afdeling heeft een bestuur onder leiding van een voorzitter met een secretaris een penningmeester. Daarnaast zijn er functionarissen met een speciale taak zoals de NT&C coördinator.

Voorzitter Prof. dr. M. Gerritsen

De Orde van den Prince is een pluralistisch en apolitiek genootschap van ongeveer 3000 leden die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Zij doen dat in hun dagelijks leven op het werk, bij sociale contacten, in gezins- en familieverband. Als Vlaams-Nederlands genootschap hecht de Orde van den Prince grote waarde aan de goede betrekkingen en nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Zij beijvert zich in het bijzonder voor de instandhouding, ontwikkeling en bevordering van het Nederlands en de waarden van de Vlaamse en Nederlandse cultuur, te midden van de rijke verscheidenheid van de 27 landen van de Europese Unie.

De Orde van den Prince bestaat uit lokale afdelingen waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om hun beleving van de Nederlandse taal en cultuur samen te verbreden en te verdiepen. Er zijn thans 96 lokale afdelingen, verdeeld over 12 gewesten, waarvan 54 in Vlaanderen, 27 in Nederland, 4 in Wallonië en 11 elders in de wereld.

De Orde van den Prince is een besloten vereniging. Nieuwe leden worden geïnstalleerd op voordracht van leden. De leden van en afdeling komen doorgaans eenmaal per maand samen in hun afdeling voor een lezing met discussie of voor een andere activiteit. ‘Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel.

De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

 

De Nederlandse Taal en Cultuur Coördinator is in het gewest aangesteld om een persoonlijke bijdrage te leveren namens de afdelingen aan het bevorderen van Taal en Cultuur projecten.

Een er van is de verbintenis met de vakgroep Neerlandistiek van de ELTE-universiteit in Boedapest – Eötvös Loránd Tudomány Egyetem. Er ligt een plan klaar in 2020 een groep Hongaarse studenten Nederlands te ontvangen in de regio Utrecht en hen onderdak te verschaffen voor een studiereis ter bevordering van hun kennis over het land en de Nederlandse taal.

Veel Hongaarse kinderen bezochten met treinen in de jaren twintig en dertig in de vorige eeuw Nederland en Vlaanderen. De door de afdeling Arnhem ondersteunde vakgroep Nederlands van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) in Boedapest heeft over deze kindertreinen eind vorig jaar een workshop georganiseerd en vervolgens een prachtige catalogus opgesteld , die op aanvraag verkrijgbaar is.

Voor het onderhouden van de contacten, agenda’s en informatie over de Orde wordt een digitaal maandblad uitgegeven genaamd PrincEzine.

 

Welkom in ons midden mocht u in bovenstaande een uitnodiging lezen ons eens te bezoeken.

 

Utrecht is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Faculty club
Achter de Dom 7
3512 JN Utrecht
Bankrekening:
NL28 ABNA 0511 9585 87 t.n.v. Orde Prince Afd. Utrecht
NT&C project:
ontvangst Hongaarse studenten Nederlands, op termijn
Stichtingsdag: 27-02-2016
Aantal leden: 17

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

,

De schilder Discart komt tot leven.

Theo Kralt brengt een Nederlandse en Engelse versie over zijn werk uit.

Het boek ''15 eeuwen Nederlandse taal" beschouwd als het beste taalboek van het afgelopen jaar.

NT&C afd Utrecht(12/04/2020)

De ontvangst Hongaarse studenten Nederlands van de universiteit ELTE mislukte in 2020 door de Corona Crisis in 2022 is het een grandioos succes geworden.