De Orde van den Prince

 

De Orde van den Prince is een genootschap voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Amicitia et tolerantia

 

Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.


 

Ledendag 2016...

 

Pak uw agenda en noteer alvast de data van de volgende Algemene Ledendag in 2016. De ledendag in oktober 2015 in Gent had een wachtlijst, hoewel ruim 650 leden en hun partners zich konden inschrijven...

 

De volgende Algemene Ledendag gaat door in Den Haag, stad van vrede en recht. Plaats van samenkomst: het Vredespaleis, waar onder andere het Internationaal Gerechtshof is gevestigd, dat zich bezighoudt met conflicten tussen staten. 

 

Wij hopen dat u het weekeind van 15 en 16 oktober 2016 alvast wilt vastleggen in uw agenda.

 

Het Dagelijks Bestuur

------------------------