De Orde van den Prince

Een genootschap voor de behartiging van de
belangen en de uitstraling van de Nederlandse
taal en cultuur.

 

Amicitia et tolerantia

‘Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

De taal is gansch het volk. - Prudens van Duyse
Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. - Johan Daisne
Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft.
– Guido Gezelle
In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.
- Louis Couperus