voordracht door Filip D'havé: De bloeiende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Terugblik

5 mei 2021     De bloeiende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

voordracht door Filip D’havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland

Vanuit zijn werkkamer sprak Filip D’havé op Bevrijdingsdag bijna een uur lang over de huidige stand van zaken in de betrekking tussen Nederland en Vlaanderen. Hij bleek andermaal een geïnspireerd en voortreffelijk geïnformeerd spreker over waar Vlaanderen en Nederland elkaar ontmoeten en in toenemende mate samenwerken. Daarbij schudde hij in hoog tempo zodanig veel dossiers uit zijn mouw dat hier slechts een onvolledig overzicht van kan overblijven.

Filip schetste voor een publiek van 40 mee Zoomende aanwezigen de intense samenwerking waarvan op dit moment sprake is op gebieden als cultuur, onderwijs, diplomering, infrastructuur, harmonisatie en illustreerde de gebieden met actuele voorbeelden.

Op veel terreinen is sprake van structureel verdragsrechtelijk verankerde instituties zoals de Nederlandse Taalunie, de Brakke Grond, het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en het Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan. Sinds 1993 bezit Vlaanderen rechtspersoonlijkheid en kan als verdragspartner rechtstreeks verdragen sluiten met Nederland.

Filip stelde de retorische vraag of het tussen beide landen pais en vree is. Zijn antwoord is dat er meer, veel meer, is dat ons verbindt dan wat ons scheidt. In vijf Vlaams-Nederlandse ‘toppen’ is door Rutte, laatstelijk met Jan Jambon, alles per Zoom, een positieve toon gezet. Goed lopende dossiers zijn in willekeurige volgorde en onvolledige opsomming ‘high tech’, de stikstofproblematiek, verduurzaming, de zeespiegelstijging in de waterdelta, cultuur, zorg (zeker in de afgelopen coronatijd), thuiswerken, pijpleidingen, Brexit.

3RX (Rhein-Ruhr-Rail conneXion), de nieuwe naam voor wat voorheen ‘IJzeren Rijn’ heette blijft een moeizaam dossier.

Een bestuurlijke werkgroep  Berx-Donner (Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen en voormalig staatsraad Piet-Hein Donner) stelde een  onderzoeksrapport samen over de grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten. Het rapport concludeert dat verschillen in omgevingsrechtelijke afstemming, plannings- en vergunningsprocedures en geschillenbeslechting op zich niet belemmerend hoeven te zijn voor vergaande samenwerking.. Daar waar verschillen in regels een obstakel zijn, kunnen die vaak met het juridische instrumentarium van de Benelux worden opgelost.

Omdat harmoniseren wordt belemmerd door de gecompliceerde politieke structuur van ons buurland, is gekozen voor harmonisatie op deelgebieden. Hierbij valt te denken aan North Sea Port, en met name ook aan de industrieregio Maastricht-Lanaken waar  gezamenlijke oplossingen gevonden moesten worden voor gezamenlijke knelpunten als bijvoorbeeld geluidsoverlast. De oplossing lag in het harmoniseren van diverse knelpunten voor uitsluitend en alleen het industriegebied.

Een tweede rapport behandelde grensoverschrijdende infrastructuur:  wegen, hoogspanningsleidingen, pijp- en buisleidingen, de spoorlijn Gent-Terneuzen, waterstof, CO2. Dit brengt omgevingsrechtelijke afstemmingsproblemen met zich mee: de inhoud is tamelijk identiek maar de geschillenberechting verschilt onderling. Hier moeten de procedures ‘gezwaluwstaart’ worden.

Filip gaf een voorbeeld op fiscaal gebied. Als een Nederlandse werknemer meer dan 183 dagen in België werkt, is in beginsel België (mede)heffingsbevoegd. Door de coronacrisis komen werknemers vaak niet meer aan dit aantal toe. Nederland en België zijn daarom overeengekomen om de thuiswerkdagen als buitenlandse dagen te laten tellen. Maar in de grensregio werken velen nu eens in Nederland, dan weer in Vlaanderen hetgeen North Sea Port noopt een exacte urenregistratie bij te houden per werknemer.

Gevraagd werd naar overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland op Europees gebied. Hier blijken België en Nederland ver uit elkaar te liggen waarbij een extra complicatie is dat men het in België vaak onderling oneens is.

Gevraagd naar de rol van de burgers, antwoordt Filip dat investeren in de microschaal essentieel is. Burgers dienen geïnteresseerd en betrokken te geraken. Hier hebben Nederlandse provincies meer bevoegdheden. Nederland heeft veiligheidsregio’s, Vlaanderen gouverneurs, bedrijven raken soms in de knel en onverwacht gesloten grenzen met wegversperringen en prikkeldraad zorgden voor animositeit. Gelukkig is samenwerking groeiend.

De voorzitter bedankte namens alle 40 ingeZoomden Filip D’havé voor zijn zeer uitvoerige schets van de samenwerking tussen de twee landen die het thuisland zijn van de Orde van den Prince. Afdeling Den Haag prijst zich gelukkig hem als lid in de gelederen te hebben.

 

Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling Den Haag werd opgericht in 1977 en behoort tot het gewest Holland dat volgende afdelingen groepeert:

Kort

Plaats: 
Zoom
Wanneer: 
woensdag, 5 mei, 2021 - 20:00
Spreker: 
Filip D'havé Algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in nederland
Over de deelname: 
Aan de Zoom werd deelgenomen door 40 ingezoomden. De voordracht werd open gesteld voor de leden van Den Haag, alsmede die van de Vlaamse Tafel van de Witte en de Belgische Vrienden Kring. Men mocht geïnteresseerde introducés wijzen op de voordracht en de link doorgeven.