Delft

Orde van den Prince, afd. Delft

De intenties van de afd. Delft van de Orde van den Prince  

De Orde van den Prince, kortweg ‘De Prince’ genoemd, stelt zich ten doel inhoudelijke bijdragen te leveren om de gewenste culturele verbondenheid van het Nederlandstalige gebied in  Nederland en Vlaanderen te bevorderen. Zij wil bewerkstelligen dat de Nederlandse taal en cultuur een duurzame plaats behouden in het Europese mozaïek. Daarnaast wil zij zich  profileren als een maatschappelijk betrokken organisatie die zich engageert met vooruitgang en vernieuwing en daarmee een duidelijke blik op de toekomst heeft.

De Prince voert het devies Amicitia & Tolerantia naar Oranjes geest. Daarmee streeft het genootschap vriendschap en evenwichtigheid na tussen zijn leden en samenwerking met alle Nederlandssprekenden. Amicitia wordt gezien als een empathische houding jegens elkaar. Zo wordt in De Prince waarde gehecht aan de betrokkenheid van een hechte groep bij een gemeenschappelijk project, aan een verbondenheid en gelijkgestemdheid die sterker worden door de vele ontmoetingen, en aan eerlijkheid en voorkomendheid tegenover elkaar in woord en gedrag. Tolerantie wordt gezien als het toestaan van verschillende opvattingen in één samenleving of genootschap.

De vriendschap is de bezielende kracht van de Tolerantia. De uitnodiging tot tolerantie sluit geenszins een strijdbare houding uit bij het verdedigen van eigen accenten, prioriteiten, visies en waarden. Wel engageren de leden zich tot een fundamenteel respect voor wie de werkelijkheid vanuit andere perspectieven bekijkt. In die open cultuuropvatting is tolerantie een basisvoorwaarde om te komen tot een echte ontmoeting met anderen.

De Prince zal de mogelijkheden van de eigen en andere media ruim benutten. Daarbij wordt ook gestreefd naar projectmatige samenwerking met gelijkgerichte organisaties, als daarmee een meerwaarde van de doeleinden en visie van de Prince bereikt kan worden. 

Ondanks haar traditionele herkomst, wil De Prince nadrukkelijk aansluiting vinden bij de moderne samenleving. Zij staat open voor nieuwe inzichten die voortkomen uit een dialoog met haar hedendaagse culturele en maatschappelijke omgeving.

Voor de afdeling Delft betekent dit specifiek dat de geest van technologische innovatie en toekomstgerichtheid , die binnen de Delftse gemeenschap zo zichtbaar is, tot een van de uitgangspunten wordt gedefinieerd. Daarmee zal de Delftse afdeling anders van inhoud en belangstelling zijn en binnen de Orde ook bewust die uitstraling hebben.  Het bestuur van de afdeling Delft heeft deze benadering in zijn beleidsplan geïntegreerd.

De presidente van De Prince, Godelieve Laureys, wees er onlangs op dat De Prince het profiel van besloten genootschap wellicht achter zich moet laten en meer als maatschappelijke organisatie een zichtbare plaats in het speelveld van de Nederlandse taal en cultuur moet willen innemen. Volgens de presidente raakt men vastgeroest en hinkt men snel achterop als men blijft zweren bij eenmaal ingenomen standpunten. Voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat men de eigen opvattingen bijstelt "en dat men juist het duwtje krijgt dat nodig was om de eigen inzichten te doen kantelen", aldus Godelieve Laureys.

De doeleinden van De Prince kunnen in vijf karakteristieken worden uitgedrukt die het profiel van het genootschap vormen:

*  De Orde van den Prince is een genootschap van individuele leden uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten, die zich verenigen rond het devies van vriendschap en verdraagzaamheid en die een actieve belangstelling hebben voor de instandhouding, bevordering en ontwikkeling van de taal en cultuur van de Lage Landen, te midden van de verscheidenheid van de Europese Unie.

* De Orde is niet gebonden aan enige geestelijke, religieuze, maatschappelijke en politieke stroming. Zij is onafhankelijk en overkoepelend over verschillen.

* De Orde levert een eigen bijdrage aan een krachtige en vruchtbare samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, vooral in het domein van taal en cultuur in ruime zin, niet alleen kijkend naar het verleden en het heden, maar ook met het oog op de toekomst.

* De Orde benut het intellectuele vermogen dat zij met haar leden bezit bewust en gericht  in haar activiteit, communicatie en identiteit. De afdelingen van de Orde richten zich daarbij op het actief deelnemen aan de gemeenschap waarin zij zijn gevestigd. De Delftse afdeling zal deels technologisch gericht zijn als haar specialisme.

* De Orde zoekt als genootschap voor taal en cultuur een breed maatschappelijk draagvlak in Nederland en Vlaanderen, ook door projectgewijze samenwerking met gelijkgerichte organisaties en gestimuleerd door de specifieke inbrengen van de verschillende afdelingen.

De leden van de afdeling Delft voor de gevel van het Vermeer Centrum

 

Lucebert over taal

Ik tracht op poëtische wijze
Dat wil zeggen
Eenvouds verlichte waters
De ruimte van het volledig leven
Tot uitdrukking te brengen

Ware ik geen mens geweest
Gelijk aan menigte mensen
Maar ware ik die ik was
De stenen of vloeibare engel
Geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt
De weg van verlatenheid naar gemeenschap
De stenen stenen dieren dieren vogels vogels weg
Zou niet zo bevuild zijn
Als dat nu te zien is aan mijn gedichten
Die momentopnamen zijn van die weg

In deze tijd heeft wat men altijd noemde
Schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
Zij troost niet meer de mensen
Zij troost de larven de reptielen de ratten
Maar de mens verschrikt zij
En treft hem met het besef
Een broodkruimel te zijn op de rok van het universum

En niet meer alleen het kwade
De doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig
Maar ook het goede
De omarming laat ons wanhopig aan de ruimte
Morrelen

Ik heb daarom de taal
In haar schoonheid opgezocht
Hoorde daar dat zij niet meer menselijks had
Dan de spraakgebreken van de schaduw
Dan die van het oorverdovend zonlicht

Interieur van het Vermeer Centrum

Delft is een afdeling van Holland

Bijeenkomst:
tweede (2e) maandag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Het Meisjeshuis
Oude Delft 112
2611 CG Delft
Telefoon:
070-3684460
E-mail:
Bankrekening:
NL92 INGB 0007 3907 34
NT&C project:
Stichtingsdag: 05-07-2016
Aantal leden: 24

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

INNOVATIE(26/04/2020)

De afdeling Delft, de biotoop van de Orde van den Prince, zet zich sinds haar oprichting vier jaar geleden, in voor vernieuwing.