Ledenvergadering

Terugblik

Met 22 aanwezigen op onze ledenvergadering werd dit een moment van bezinning over het voorbije jaar met een blik op het volgende seizoen.

We hielden een minuut stilte als eerbetoon voor drie dierbare leden die ons ontvielen : Jan Impens, Guido De Dijn, Kas Stuart.

Het bestuur werd met unanimiteit der stemmen herverkozen voor een termijn van drie jaar : Marleen Haems als voorzitter, Hubert Hellraet als penningmeester, Walter Geerts als secretaris. Dirk Van Bogaert (NTC) en Karel Van Kesteren (hulpsecretaris) werden toegevoegd aan het bestuur. Voor de volgende bestuursperiode kondigen zich al drie nieuwe kandidaten aan. 

Speerpunten :

We wensen onze activiteiten te organiseren met aandacht voor het Nederlands als standaardtaal, als basis voor identiteitsvorming, als instrument voor Nederlands-Vlaamse verbondenheid, als middel voor volwaardige communicatie in alle domeinen van de samenleving;

We streven naar een beleving van de brede Nederlandse taal en cultuur, tevens in de hedendaagse diverse maatschappij;

De samenwerking Nederland-Vlaanderen mogelijk integreren in ons programma.

Werkpunten

Actieve deelname aan de Prince Academie. Hier worden online babbelmomenten georganiseerd met anderstaligen. Zo zette 52 Prince-leden zich actief in tijdens 188 gesprekken voor 49 studenten. Verdere info vind je op de website.

We organiseren een gezamenlijke activiteit met Plantiniana in februari;

Op de algemene ledendag van 24 september zal ‘t Wit Lavendel de groepen begeleiden tussen de verschillende locaties. Hiervoor doen we beroep op een 20tal leden/partners. Het inschrijvingsgeld bedraagt 125€ voor niet leden en 35€ voor de leden van onze afdeling, dit dankzij een bijdrage uit de kas.

Evaluatie van het voorbije jaar :

De werking van onze afdeling werd door 92% van de respondenten goed tot uitstekend beoordeeld en de lezingen behaalden gemiddeld een score van 8/10. Het concert van Luc Van Hove en het weekend in Düsseldorf werden zeer erg gewaardeerd.

Iedereen wenst onze afdeling open te stellen voor nieuwe leden en wenst de waarden van onze groep te delen.

Activiteiten agenda :

Een fijne brainstorming ervaarde iedereen als een moment van interesse en verbondenheid binnen onze afdeling. Vanuit deze sterke vriendschapsband borrelde het idee op om een themajaar te organiseren over de Nederlandse taal, in al zijn aspecten.

Er volgde een stroom aan ideeën. Verschillende leden wensten hier ook hun steentje bij te dragen aan de organisatie van een activiteit.

Een greep uit het aanbod : de taal van het digitale, de muziek (Luk Callens), de retoriek, wetgeving, klare taal, laaggeletterdheid, dialecten, vertaling, jongerentaal, ….Er was ook interesse in een avondwandeling.

Op 6 of 7 augustus organiseren we een zomeractiviteit met een bezoek aan de tuin van Leon Voeten.

De Prijs van de Prince is een nieuwe activiteit die georganiseerd wordt door onze afdeling samen met Plantiniana en Metropool. Onze wens is om deze wedstrijd vanaf volgend jaar over alle afdelingen te organiseren. Zo trekken we de aandacht van de pers en kan de Orde van de Prince uit haar isolement treden.

Wat is de drijfveer voor dit NTC project?    

De kennis van de Nederlandse taal gaat er op achteruit. Deze boodschap is herhaaldelijk te lezen in de media. Alles begint natuurlijk met belangstelling voor de Nederlandse taal!

Omdat de Orde van den Prince een vereniging is waarvan de leden zich inzetten voor de promotie van de Nederlandse taal &cultuur, willen we deze belangstelling ook verder stimuleren.

Wie spreken we aan?     

In het deeltijds kunstonderwijs zitten bijzonder talentvolle leerlingen die zich vele jaren toeleggen op de woordkunst in het domein Woordkunst-Drama.

Met de prijs willen we de studenten van de twee laatste jaren, hun leerkrachten en de academies in het arrondissement Antwerpen in de belangstelling brengen en een duwtje in de rug geven.

Het is een wedstrijd!      

Wie is de beste woordkunstenaar in het deeltijds kunstonderwijs 2022?  De deelnemers konden een video-opname van de uitvoering van een stuk poëzie, theaterfragment, ... uit de Nederlandse taal & cultuur inzenden. Basisvoorwaarde is dat de auteur tot het Nederlands taalgebied behoort.

We hebben 5 inzendingen ontvangen uit 4 muziekacademies. Hier vind je de link naar de filmpjes op YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCBZUHz7v_10coJU17X9-MiA/null

De winnaar ontvangt 1000€. De 2de en 3de laureaat ontvangen elk 100 EUR.

Nieuwe leden:

We mogen dit jaar twee nieuwe kandidaat leden verwelkomen :  Elisabeth Coppens en Maximilian Schäffer. Het lidmaatschap van Hilde van Orshaegen wordt aangevraagd en Hanneke wordt uitgenodigd op de barbecue.

We maken de volgende afspraken rond het aanbrengen van een kandidaat lid.

Iedereen kan een gast meebrengen. Wanneer iemand interesse betoont in het lidmaatschap, zal de voorzitter of een bestuurslid samen met de peter of de meter contact opnemen met de kandidaat.

Het kandidaat lid stelt zich kort voor, zodat alle leden kennis kunnen maken en een inspanning leveren om de kandidaat te leren kennen. De inloopperiode dient lang genoeg te zijn alvorens te stemmen. De installatie kan gebeuren op het Kerstfeest of het ledenfeest in juni. We wensen de diversiteit aan achtergrond te behouden. De partner van een overleden lid kan onmiddellijk worden geïnstalleerd.

Financieel resultaat :

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat. Gezien de corona pandemie werden er minder activiteiten met een maaltijd georganiseerd en werd er een kleine reserve opgebouwd.

Deze wordt dit jaar terug geïnvesteerd. De leden ontvangen 90€ korting op de algemene ledendag; de barbecue en het Kerstfeest worden gesubsidieerd vanuit de kas. Het jaar-lidgeld wordt behouden op 420€ waarvan 90€ gaat naar de Orde en 10€ naar het Gewest. Zo is er per lid een budget van 32€ beschikbaar voor de organisatie van een activiteit (maaltijd en spreker)  

Walter Geerts

secretaris

 

 

 

 

 

 

 

Een activiteit georganiseerd door: 

't Wit Lavendel is een afdeling met leden uit Antwerpen en omgeving en behoort tot het gewest Schelde-Mark dat volgende afdelingen omvat:

Kort

Plaats: 
Hof van Liere
Wanneer: 
dinsdag, 17 mei, 2022 - 19:30
Beschrijving: 

Foto : Pixabay

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden.

Wij nodigen u uit op onze jaarlijkse ideeën- en evaluatievergadering.

agenda:

- Bestuursverkiezing : alle bestuursleden zijn uittredend en stellen zich terug kandidaat. Nieuwe kandidaten zijn welkom!

- Evaluatie voorbije werkjaar en verwachtingen voor volgend jaar, alle voorstellen zijn welkom!

- Financieel verslag en vaststelling van lidgeld werkjaar 2022-2023

- Voorbereiding van de dag van de Prince : zaterdag 24 september te Antwerpen.

- Prijs van de Prince