Het NT&C-PROJECT ‘Samen lezen, de ultieme therapie’

Het is één van de belangrijkste opdrachten van de Orde van den Prince om te investeren in onze taal en om de verspreiding van een verzorgde taal via de meest diverse maatschappelijke geledingen te stimuleren. Anderzijds wil de Orde ook een zorgzame en educatieve rol spelen in het hedendaags maatschappelijk gebeuren.

HET NIEUWE PROJECT

Beide doelstellingen komen perfect samen in het nieuw NT&C-project van het Gewest West- Vlaanderen. Het kreeg de titel ‘Samen Lezen, de ultieme therapie’. In dit project werken we samen met het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en worden we ondersteund en begeleid door Het Lezerscollectief. Het is dan ook met grote overtuiging dat beide gewesten dit initiatief ondersteunen. De twee kernwaarden van de Orde van den Prince, Amicitia en Tolerantia, gedragen door de Nederlandse Taal en Cultuur als katalysator, sluiten immers vrijwel naadloos aan bij de werking van Het Lezerscollectief en de kern van dit project.
Samen sterke literatuur lezen en erover praten doet mensen goed.’, zegt psychiater Dr. Jan Raes, ‘In een woonzorgcentrum, ziekenhuis of psychiatrisch centrum creëert samen lezen een vrijplaats waar patiënten of cliënten gewoon mens mogen zijn, zonder klinische labels of therapeutisch kader. Samen lezen toont hoe mensen in interactie met teksten en met elkaar groeien, leren en sterker worden. Daarbij kan iedereen meedoen, ruime leeservaring of niet. Met casussen en tips voor wie zelf aan de slag wil met een efficiënte toegankelijke vorm van zorg’.

ONS GEWEST DOET MEE!

Wij hebben met beide gewesten van de Orde van de Prince het doel gesteld om hierin een rol te spelen. We vinden dit namelijk een project dat op het lijf staat geschreven van ons genootschap. Op dit ogenblik concentreren wij ons op twee deelprojecten:

a) Mee financieren aan de uitgave van een aangepaste poëziebundel.
b) Princeleden uit de afdelingen van het gewest warm maken om een opleiding als

leesbegeleider te volgen met als uiteindelijk doel om in rust- en ziekenhuizen te gaan voorlezen voor o.a. (psychisch) kwetsbaren en dementerenden. Ook andere leesplaatsen komen in aanmerking voor dit project zoals bv. een gevangenis, dit geheel volgens de interesse van de leesbegeleider.

DICHTBUNDEL

De dichtbundel ‘Zolang we maar samen kunnen reizen’ werd op 17 november 2022 in Gent voorgesteld in aanwezigheid van President Godelieve Laureys en de Gewestpresidenten en Gewestelijke NT&C-verantwoordelijken van West-Vlaanderen en Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Ook de Dichter des Vaderlands Mustafa Kör was aanwezig. Het werd een feestelijke, warme gebeurtenis. Het is een bloemlezing van dertig gedichten, uitgekozen in functie van het doelpubliek: mensen met beginnende en gevorderde dementie. Of zoals de achterflap het zegt: ‘Geen zalvende woorden, maar teksten die ertoe doen en daarom helend kunnen zijn, of juist kunnen helpen om woorden te vinden voor het onzegbare, of wat moeilijk bespreekbaar is. Woorden, die uitnodigen tot gesprek, tot herkenning van lief(de) en leed’.

De gedichten werden zorgvuldig geselecteerd, vanuit de kracht, die ervan uitgaat, hun literaire waarde en de ‘klik’ die ze maken in de leesgroep waar ze worden gelezen. Eigenlijk is de dichtbundel niet alleen een balsem voor de ziel van de mensen uit de doelgroep, maar van iedereen, die met de gedichten in contact komt. We kunnen alleen aanraden dat iedereen de bundel aanschaft...

OPLEIDING LEESBEGELEIDERS

Wie wil leesbegeleider worden, wordt niet onvoorbereid ‘in het bad gegooid’. De opleiding geeft aan een beperkte groep een handreiking om aan de slag te gaan, geeft inzicht in de inhoud van de bundel, geeft tips om het goed te doen. Je kiest voor een degelijke opleiding, supervisie en intervisie. Zelfstandig werken binnen je eigen leesgroep, maar toch verbonden met een groter geheel. Dat kan als vrijwilliger, buiten je eigen werkcontext, of binnen je betaalde werktijd.

PLOEGWERK

Elke leesbegeleider engageert zich om na een basisopleiding een leesgroep te starten en nadien via verdere opleiding zijn begeleiding te verfijnen. Door je aan te sluiten bij Het Lezerscollectief kom je in een ploeg terecht van mensen die bovendien graag hun eigen lezen wakker houden, vertellen over hun ervaringen. Samen met hen en vanuit de visie, missie en kernwaarden van het collectief ontketenen we samen een leesrevolutie. Het Lezerscollectief biedt jou heel wat. Wie zelf een ‘zorgende rol ‘ opneemt, wordt ook zelf graag goed verzorgd. Naast een kwaliteitsvolle opleiding, leer je andere leesbegeleiders kennen, deel je je engagement met anderen en groei je verder in je eigen begeleidingsstijl.

WAT KOST HET?

Een traject voor een leesbegeleider kost normaal 1.200 euro. Dit bedrag wordt niet door jou betaald. We zoeken hiervoor sponsoring of ondersteuning. Dat kan de instelling of koepel zijn waarbinnen je als vrijwilliger gaat werken, maar niet noodzakelijk. We gaan op zoek naar fondsen voor sectoren waar die middelen niet zomaar voorhanden zijn. Als leesbegeleider mag dat niet je ‘zorg’ zijn. Jouw aanmelding als geëngageerde vrijwilliger of werknemer is ruim voldoende! En het kost jou als Prince- lid niks!!!

WAT IS MIJN ENGAGEMENT?

1.200 euro is niet niks en het is normaal dat daar iets tegenover staat. Daarom vragen we jou om minimaal 20 leesbegeleidingen per jaar te verzorgen. Dit minimaal gedurende één jaar. Dat zijn 20 aparte momenten op regelmatige basis (elke week, om de veertien dagen, een vastgelegde cyclus met vastgestelde dagen...), liefst met één en dezelfde groep van maximaal 12 deelnemers. Uiteraard bevelen we meer ontmoetingen aan: wie meer samen leest, ontwikkelt sneller expertise en doorloopt een steviger groepsproces.

Je leesontmoetingen zijn telkens gratis voor je lezers. De organisatie achter je leesplek zorgt voor wat drank en een koekje. Ook deze kosten worden nooit aangerekend aan de gebruiker.

WAT MOET IK ALS PRINCELID DOEN?

We zoeken bij de Princeleden van ons gewest een aantal – liefst zo veel mogelijk – mensen, die zich daadwerkelijk willen engageren. Je naam opgeven is op dit ogenblik voldoende. Dit kan gebeuren via je afdelingsvoorzitter of NT&C-verantwoordelijke.

Alle namen worden doorgegeven aan onze Gewestcoördinator NT&C Jo Vandemeulebroucke - jo.vandemeulebroucke@icloud.com - die in dit project de coördinerende rol zal spelen en contactpersoon is met Het Lezerscollectief.

Te gelegener tijd word je uitgenodigd op de opleiding leesbegeleider en wordt er samen met jou een engagementsprogramma uitgetekend. Maar vandaag is je goede wil en je engagement voldoende. De rest zal wel groeien. Jo blijft in contact met Dirk Terryn van Het Lezerscollectief en er zal open gecommuniceerd worden over de voortgang van het project. In elk geval: wij geloven erin!

Jan Breyne, Gewestpresident West-Vlaanderen

 

Beschrijving gewest: 

West-Vlaanderen is de bakermat van de Orde van den Prince. Hier stichtte de Kortrijkse advocaat Guido van Gheluwe met enkele vrienden op 2 november 1955 de Orde met de bedoeling om Vlamingen en Nederlanders samen te brengen in vriendschap en verdraagzaamheid en met het engagement om de Nederlandse taal en cultuur uit te dragen. Bij de oprichting van de afdeling Kortrijk in 1956 werd de eerste versie van de Keure opgesteld.