Werkvergadering

Werkvergadering

Terugblik

Methodiek van het verslag.

De inhoud en het verloop van de ledenvergadering kan worden gevolgd via de als bijlage gevoegde presentatie.  Dit verslag beperkt zich tot de weergave van de opmerkingen, de nuances en de suggesties.

Slide 2: de stuurlui van het Prince presidium 19-22 die de afdeling door woelige viruswaters geloodst hebben, worden bedankt met een flesje wijn en met woorden die erkentelijkheid vertolkten.

Slide 4: zes van de negen uitgestippelde beleidslijnen zijn lopend. Initiatieven met betrekking tot tolerantie, NT§C, en digitalisering volgen.

Slide 6 

Vergadering 20.10. : Sandra Langereis kreeg voor haar boek over Erasmus, waarin al zijn facetten worden belicht, de Libris Geschiedenis Prijs in 2021. 

Vergadering 17.11. : Jurgen De Pillecyn brengt ons bij Vlaamse componisten zoals Lodewijk Mortelmans, Peter Benoit en August De Boeck.

Slide 7

Vergadering 19.01.23 : Tip: De spreker Stijn Oosterlynck ging in debat met Marc Elchardus over identiteit en gemeenschap. Inge Schelstraete modereerde. Kan gevolgd worden via internet.

Slide 8

Vergadering 16.02.:  Paul Broos, de door Leo Gijsels voorgestelde professor, komt spreken over epidemieën door de eeuwen heen. Zijn boek daarover is aan te bevelen.

Vergadering 16.03.: Pat Donnez, ervaren radiomaker en zo veel meer, wordt volgend jaar 65.  Een ideaal moment om te mijmeren over de ervaringen tijdens de gesprekken met zijn gasten.

Slide 9 

Vergadering 20.04.: Gaston Durnezviering.  Tijdens de vergadering zal Joris Tulkens zijn licht werpen op het ontstaan van een historische roman. Bovendien werden vier boeken over verschillende periodes met verschillende diktes en types auteur gekozen om te bespreken. Ieder lid kan ter voorbereiding één of meerdere boeken lezen. Op 17 november zullen wij al polsen naar de keuze van elk lid. Wellicht nemen de mensen die hetzelfde boek lezen plaats rond dezelfde tafel. Bart houdt ons op de hoogte van de concrete uitwerking van de viering.

Slide 10

Vergadering 25.05. ( vierde donderdag ) : Nadia Nsaye schreef het historisch/politiek boek  ‘Dochter van de dekolonisatie ‘ dat uitkwam in 2020. 

Voor de uitstap naar Leiden op 17.06.22 werd reeds contact opgenomen met de voorzitter aldaar.

Slide 12: Het bestuur koos voor slechts één werkvergadering om meer sprekers te kunnen uitnodigen. Een ander standpunt is dat debatvergaderingen worden georganiseerd zonder partner maar in januari wel met de afdeling Lier.

Slide 13: De projecten in het kader van NT&C van het vorig bestuur doven uit. Rina Rabau, schepen van onderwijs in Mechelen, wil vrijwilligers voor taalonderricht voor anderstaligen, de nieuwe coördinator van De lage drempel weet niet of hij wel verder wil met het krantje waarvoor de afdeling een kleine bijdrage voorziet en het Klapgat werkt ook met vrijwilligers. Bart, coördinator NT&C, denkt aan een project met impact en spreekt daarvoor eventueel een andere afdeling aan. Uiterlijk in januari 2023 legt het bestuur een project voor aan de leden.

Hierbij de link naar de culturele evenementen die besproken werden op de werkvergadering.

https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/deoorlogvanbenoit De leden worden verzocht om per kerende aan Bart Van Besien te laten weten of en hoeveel tickets zijn wensen aan te kopen.

https://hetbanket.be/

Als toemaatje beveelt de voorzitter het boek ‘ De zwijger Het leven van Willem van Oranje’ geschreven door René van Stipriaan ‘ aan. 

Slide 16: Heb aandacht voor het volgend standpunt: wie niet verwittigt ten laatste op zondag zal moeten betalen zoals iemand die aanwezig is en wie zich inschreef en uiteindelijk niet kan om één of andere reden betaalt ook wanneer er niet op zondag afgezegd werd.  De maaltijden zijn dan besteld.

Slide 18: Geopteerd wordt om in 2022 voorkeur te geven aan de gebruikelijke prince-werking en om op 21.10.2023 het 60-jarig bestaan van de afdeling te vieren. Tijdens de maaltijd werd van gedachten gewisseld worden over hoe dit evenement er zou moeten uitzien.  De verschillende visies worden meegenomen naar  de daartoe opgerichte werkgroep.

De terugkoppeling over de tafelgesprekken verliep geanimeerd. Verschillende visies kwamen aan bod. Van een knus en gezellig evenement voor en met de leden tot een evenement met een receptie op de stad, met een redenaar en muziek, met andere afdelingen.  Ook een museumbezoek en een stadswandeling geleid door een gids werden voorgesteld. Is de viering een moment om het archief op punt gesteld door Mieke en Moni in de kijker te zetten? Het boekje nav het 40-jarig bestaan  waarin de leden hun verwachtingen uitten kan ook een inspiratiebron zijn. Of, worden we een koninklijke afdeling? Of, kunnen we een som besteden aan iets dat extern impact heeft. 

 

Vraag: in de kalender wordt geen melding gemaakt van een gewestdag.  De data voor de gewestdagen werden nog niet vastgelegd.

Slide 20: De voorzitter doet een warm pleidooi voor een grotere opkomst. Hoe kunnen we het boeiend thema van de Orde van den Prince beter laten leven dan erover in gesprek te gaan met de vele leden die kiezen voor die Orde.

Slide 21: Kunnen mensen zichzelf aanmelden om lid te worden? Dat kan als de basis daarvoor vervuld is, namelijk als mensen zin krijgen om lid te worden nadat ze een lid over de Orde hoorden praten.  Het blijft belangrijk dat de ovdp kan oordelen over het profiel van de kandidaat en dat de rol van de peter en meter om leden voor te dragen niet uit het oog verloren wordt. Dat het accent moet liggen op actieve mensen is evident, gepensioneerden kunnen dus niet uitgesloten worden ( is zelfs strafbaar ). Er moet gewoon oog zijn voor diversiteit en ook voor de territoriale spreiding.

Slide 22: Frans Daems is kandidaat. Hij nam reeds deel als gast bij de lezing van Herman Van Goethem. Zijn grote interesse voor de taal en zijn activiteiten die daarvan blijken doen onze ogen sluiten voor zijn leeftijd. Josse toetste af met gewestpresident en toenmalig bestuur.

Slide 23: Annuska Hendrix is kandidate. 

Beide komen naar de vergadering in oktober. Toch wordt aandacht gevraagd om geïnteresseerden eerst als gast uit te nodigen en om ze door de voorzitter te laten bezoeken. Het spreekt voor zich dat nieuwe leden afgetoetst worden door het bestuur. 

Slide 25: Filip Roosemont en Peter Ryckaert sluiten aan bij de werkgroep kerstkwis, Rogier Chorus, Pieter Theunissen en Wim Husken bij de werkgroep Leiden en Roger Van Hoof en Herman Bosmans bij de werkgroep 60 jaar Heerlickheyt Mechelen. Leden en partners die niet aanwezig waren kunnen zich nog kandidaat stellen.

Slide 26: De voorzitter vraagt aandacht voor de digitale vergadering van de afdelingoverschrijdende Prince-Academie. Dit jaar wordt het thema: de achterkant van de literatuur.

Herman Candries schitterde tijdens de koffieklets met het voorlezen van drie mooie gedichten die gepubliceerd zijn in de bundel naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag. U vindt ze in bijlage. Als oudste lid en om zo veel meer redenen werd hij letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. 

Een activiteit georganiseerd door: 

De Orde van den Prince werd in 1963 een tiende afdeling rijker: Mechelen.

Kort

Plaats: 
Salons Van Dijck, Mechelen
Wanneer: 
donderdag, 22 september, 2022 - 19:00
Beschrijving: 

Startvergadering van het werkjaar 2022-23 en echte start van het nieuw bestuur.

Voorstelling van het jaarprogramma 2022-23.

Vergadering alleen voor leden.

Spreker: 
Bestuursleden
Over de deelname: 
25 leden namen deel aan de werkvergadering