Afdelingsvergadering

Wat is er mis met ons onderwijs en wat kunnen we eraan doen?

Terugblik

I. Machteld Verbruggen, geïnstalleerd als lid in juni 2022, behaalde haar doctoraat Europees (onderwijs)recht aan de KULeuven. In het verlengde van haar doctoraat gaf ze les aan de universiteiten van Antwerpen en Louvain-la-Neuve. Van 2000-2010 was ze directeur strategisch beleid van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen en van 2012 tot 2020 algemeen directeur van Thomas More. In de tussenperiode werkte ze nog even bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen ( Guimardstraat ) als secretaris-generaal van het buitengewoon onderwijs. Met dit in een notendop weergeven curriculum vitae is Machteld de geknipte persoon om ons een antwoord te geven op bovenstaande vragen.

II. De meegestuurde PPT, die zeer uitgebreid is, geeft een mooi inhoudelijk overzicht.

Enkele observaties:

Via verschillende onderzoeken – PISA, PIRLS, TIMMS - weten we dat de leesvaardigheid van leerlingen afneemt.  De scores voor wiskunde en wetenschappen zijn ook niet goed, maar verhoudingsgewijs minder slecht. Hoeft dit te verwonderen in een gewijzigde omgeving, demografie en cultuur? 

In de jaren ’90, wanneer het Vlaams onderwijs zelfstandig werd, werd de focus gelegd op het leren denken. Het kind stond centraal, zijn ontwikkeling moest gestimuleerd worden door een coachende leerkracht. Kennisoverdracht werd minder belangrijk.

Inzichten uit de cognitieve psychologie vormden de voedingsbodem daarvoor.

In de 21st eeuw komt het accent te liggen op de opbouw van kennis.  Dankzij je kennis verwerf je immers meer kennis.  Hoe kun je anders kritisch het onderscheid maken tussen wat waar is en niet, hoe kun je anders problemen oplossen? Ook als je creatief denkt, is kennis een belangrijke basis.

Evidence-informed onderwijs is nu het gangbare. Ook nu ondersteunen inzichten uit de cognitieve psychologie deze koerswending.

Kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd kennis opbouwen. Kunnen schrijven is belangrijk om goed te leren.

Didactisch veronderstelt het accent op kennis een andere aanpak. Onderzoek wees uit dat effectieve leerkrachten het meest verschil maken voor zwakkere leerlingen.  De leerkracht doet ertoe!

Pedagogisch zijn er ook heel wat uitdagingen. Met de discipline is het nu anders gesteld.

Feit is dat er ook moet ingezet worden op de burgerlijke cultuur in een school en op het vraagstuk van wat willen we dat de kinderen leren.

III. Vragen en bedenkingen

-Veel kinderen spreken thuis geen Nederlands. Houden al die onderzoeken, zoals bv. PISA, daar rekening mee? In Vlaanderen zet men in op een gerichtere didactiek voor anderstaligen. Helaas gaan ook de beste leerlingen achteruit. De mindset van de leerkrachten moet mee evolueren en ze moeten andere dan de vroeger aangeleerde methodes aanwenden. Leerkrachten missen vaak voldoende gezag.

Dit mag ons er niet van weerhouden in te zetten op het verbeteren van de leerprestaties. Met goede inhoud, goede pedagogiek en goede leerkrachten, kan je veel bereiken.

-Machteld is ervan overtuigd dat in alle types van scholen goed werk kan verricht worden, ook al denken ouders hun kinderen naar een betere school te sturen.

-Iedereen voelde aan dat het onderwijs niet de juiste richting uitging. Onderzoeken wijzen dit nu ook uit.  De hogescholen doen praktijkgericht onderzoek. Te lang hield men alleen rekening met de verworven theoretisch kennis van de universiteiten. Les geven is een vak! Het is een complex proces tijdens hetwelk verschillende aspecten geïntegreerd moeten worden. De theoretische modellen van de universiteiten hebben daar onvoldoende oog voor. Leerkrachten worden té theoretisch opgeleid, terwijl het de succeservaringen zijn die de leerkrachten vertrouwen moeten geven.

-Dankzij de studies weten we dat het niveau daalde in het onderwijs.  We leven in interessante tijden. Zie maar hoe er stilaan geëxperimenteerd wordt met een andere aanpak zoals in Engeland bijvoorbeeld. Er zijn ook wel wat problemen bij de lerarenopleidingen.  Oudere leraren denken vaker de wijsheid in pacht te hebben, jongere voelen zich vaker onzeker. Goed dat het ontwikkeld model van Tim Surma en zijn ploeg stilaan geïntegreerd wordt. Goed dat kennis en discipline opnieuw belangrijke pijlers worden.

-Wat met de onderwijsnetten? Feit is dat de nadruk ligt op een positief prestatie-klimaat en dat punten niet de essentie zijn.

Het Vrij Onderwijs zit in een overgangsfase en is zoekend. Het Gemeenschapsonderwijs besliste het roer resoluut om te gooien in de richting van het Surma-model. Centrale toetsen zullen moeten uitwijzen wat het effect is.

Het is nog onduidelijk wie de opvolger van Lieven Boeve wordt.

-Machteld is een oud-leerlinge van Mieke M. Ze feliciteert Machteld met haar schitterend parcours.

-Het is een luxe om als ouder met de kinderen bezig te zijn. Doen we dit nog voldoende? De school wordt belangrijker in de opvoeding van kinderen en moet meer rekening houden met de opvoedingscontext van leerlingen.

IV. Er wordt door de leden positief gestemd over het lidmaatschap van Frédéric De Vries en Elfi Hermans.

Frank is één van de peters van Frédéric. Hij vertelt over zijn groot hart voor taal en cultuur, zijn ITC-vaardigheid, zijn creatieve fotografie en zijn dichterschap.

Bart als peter van Elfi vertelt over haar beroep als architect en culturele interesse. Hij is er helemaal van overtuigd dat zij het juiste profiel heeft om lid te zijn van de OvdP.

Ze worden geïnstalleerd tijdens de vergadering in maart. 

V.  Jaarprogramma 23-24. Zie tweede PPT.

-21.03.2024 Walter Daelemans De impact van AI op onze taal. Vergadering met de afdeling Brussel, zonder partners.

-18.04.2024 Gaston Durnez-viering. Dit wordt een open vergadering met als thema ‘ de Rederijkers ‘. Je kan mensen uitnodigen die interesse hebben voor dit thema of die interesse hebben voor de OvdP. Denk aan de mensen die je uitnodigde voor de toneelvoorstelling op 28.04.23. 

De werkgroep stelde een programma op voor die avond en maakte een flyer die jullie eerstdaags wordt bezorgd. Daarbij zal ook een modelmail meegestuurd worden voor jullie genodigden. 

Leden en kandidaat-leden schrijven zich in op de gebruikelijke wijze via de secretaris.

Genodigden schrijven zich in via het algemeen mailadres vermeld op de opgestelde uitnodigingsmail en betalen 60 Euro.

-16.05.2024 Dirk De Schutter over het begrip ‘ Vrijheid ‘.

-Zaterdag 22.06.2024 culturele uitstap naar het Zuidwesten van Brussel met afsluitend een diner rond 18u.

-Project Neerlandistiek.

1. 4 geplande babbelboxen telkens om 19u op maandag 11.03, maandag 15.04, maandag 13.05 en maandag 03.06. De maandag ervoor krijgen jullie een mail om in te tekenen en de maandag zelf de link om in gesprek te gaan.

2. 8 studenten komen naar Mechelen van woensdag 18.09.24 tot zondag 22.09.24.

Te gepasten tijde zullen gastgezinnen en begeleiders van de activiteiten gevraagd worden.

-05.10.24 Dag van de Prince ( algemene ledendag ) in Limburg.

-15.05.24 Toneel Egmont in Lier. Bernard heeft nog kaarten.

VI. De huidige president RH neemt ontslag als President van de OvdP. In juni ’24 wordt een nieuwe president gekozen. Er is een nieuwe algemeen secretaris. De coördinator NT&C stopt. Het aantal leden van de Orde daalt. Dit alles stond vermeld in de laatste Princezine. Wat is er aan hand vraag Frank zich af?  RH nam het mandaat op vanuit een soort plichtsbesef. Voor het ogenblik heeft Bernard geen weet over wie de nieuwe kandidaat is. 

VII. Februari 2020, de laatste vergadering voor de pandemie. Nele Vos kreeg toen het potlood overhandigd om de koffieklets te verzorgen tijdens de vergadering in maart, die dus niet kon doorgaan. Wat was het toen een moeilijke tijd. Exact vier jaar later heeft de voorzitter haar gevraagd om hetzelfde te doen. En weer beleven we moeilijke tijden. Nele vroeg zich af wat een mens drijft in moeilijke tijden en kwam uit bij een mooi liefdesgedicht van Leo Vroman.

Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling Mechelen werd opgericht in 1963 en behoort tot het gewest Brabant-West dat volgende afdelingen groepeert:

Kort

Plaats: 
Salons Van Dijck, Frederik de Merodestraat 33, 2800 Mechelen
Wanneer: 
donderdag, 22 februari, 2024 - 19:00
Beschrijving: 

Machteld Verbruggen, lid van onze eigen afdeling en verbonden aan het Expertisecentrum voor Effectief Leren, Thomas More Hogeschool zal ons een scherpe blik geven op de actuele problemen van het Vlaamse onderwijs. Het Expertisecentrum, dat de Vlaamse overheid adviseert en scholen begeleidt heeft hierover interessante ideeën.

Spreker: 
Machteld Verbruggen
Over de deelname: 
27 leden en 3 kandidaat-leden